Tạp chí Khoa học Đại học Huế

 Chuyên san: Kỹ thuật và Công nghệ

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

                              Tạp chí Khoa học - Đại học Huế, 04 Lê Lợi, Thành phố Huế

                                                  Hue University Journal of Science